Ponieważ rośliny te są bardzo wrażliwe na mróz, trzeba je konie­cznie wnieść z powrotem do domu przed nastaniem pierwszych chłodnych nocy. Następnie trzeba pozwolić im na odpo­czynek aż do początku lutego, w możliwie widnym miejscu o temperaturze 6- 8°C. Od marca zapewnić wyższą temperaturę, mocno przyciąć stare pędy i w razie po­trzeby przesadzić rośliny do większej do­niczki. Ziemia powinna być kompostowa, zasobna w próchnicę, z niewielkim do­datkiem piasku. Podczas okresu wegetacji i kwitnienia utrzymywać stale ziemię wy­raźnie wilgotną. Przesuszenie bryły ko­rzeniowej jest bardzo szkodliwe, zwłasz­cza dla C. fragilis. W okresie spoczynku podlewać oszczędnie. Jak już wspomnia­no, woda może być twarda.Dzwonki nawozimy latem, co dwa tygodnie. Zwykle rozmnaża się wiosną; C. fragilis można rozmnażać też z nasion.