Ojczyzną roślin z tego ro­dzaju są tropikalne rejony Ameryki, mię­dzy Meksykiem a południową Brazylią, gdzie około roku 1813 znaleziono pierw­szy spośród 38 gatunków. Jednakże gatu­nek Brassia maculata uprawiany jako ro­ślina doniczkowa pochodzi z Jamajki. Opis. Wszystkie gatunki rodzaju Brassia mają dość duże, ściśle zrośnięte pseudo- bulwy – cylindryczne ,,magazyny” poży­wienia i wody; pojawiają się one na po­wierzchni ziemi. Pseudobulwy te nie mają nic wspólnego z prawdziwymi cebulami innych roślin; są typowe dla storczyków będących epifitami.Z pseudo bulw brassji wyrastają dwa skorzaste liście, natomiast pędy kwiatowe, osiągające do 50 cm, wy­rastają z bulw podziemnych.